دلم خواب میخواد از اونایی که عصر بیدار میشی نمیدونی صبحه شبه نمیدونی چند ساعت خواب بودی و کلی احساس سبکی داری