من ندانـــم زِ نـگــــاه تـــو
چـه خوانـدم، امـّا


دانم این چشم
همان قاتلِ دلخواه من‌است!