بانو شک نکن مردی که دوستت ندارد ،برایش فرق نمی کند چی بپوشی, کجا بروی, کی برگردی, باکی باشی.

وقتی نظر میدهد...دوستت دارد
ومی خواهد توراحفظ کندفقط وفقط برای خودش
..