همیشه پرازمهربانی بمانیم

حتی اگرهیچ کس قدرمهربانی مان رانداند

این ذات وسرشت ماست

خدایی داریم که به جای همه برایمان جبران میکند