به روزگارمون بخند که خنده تو عالیه ..
خیالتم تخت تخت خدا همین حوالیه ........