دارم یه این نتیجه میرسم که مثبت اندیشی خیلی خوبهذاصلا زندگی وروحیه ادم را تا اخرین حد ارامش میبره دارم سعی میکنم مثبت اندیش باشم