از خاک برآمدیم که آدم باشیم
آن گاه به حریم دوست محرم باشیم

ما از آب وگل بهشت خلق شده ایم
حیف است که هیزم جهنم باشیم