بچه که بودیم
قضاوت نمی کردیم
و همه یکسان بودیم

بزرگ که شدیم
قضاوت های درست و غلط
باعث شد که اندازه
دوست داشتنمون تغییر کنه...

کاش هنوز همه رو
به اندازه بچگی دوست داشتیم