جاتون خالی تو راه مشهدم... آقا برا دومین برا منو طلبید...
قطار تهران-مشهد
آقا جون ممنونتم...لحظه شماری میکنم برا دوباره دیدنت..