????وقتی عصبانی هستید
????مواظب حرف زدنتان باشید
????عصبانیت شما فروکش خواهد کرد
????ولی حرفهایتان یک جایی
????باقی می مانند برای همیشه


????✨