????#خودت_باش

???? @infostory ????

آنطور که هستی‌ باش....
صداقت مؤثرترين تيری است که به قلب هدف می‌‌نشيند...
هدفت را با نقشه‌های جوراجور آلوده مکن‌...
خودت باش....
افتاده باش... نه‌ ذليل...
شوخ باش... نه‌ مسخره...
آزاده باش ... نه‌ ياغي...
مطمئن باش... نه‌ ساده...
از خود... راضی باش... نه‌ از خود راضی...
صبور باش... نه‌ در کمين ...
آنوقت خواهی ديد که کليد را در دست خود خواهی داشت!!