????وقتی با خدا حرف میزنی
هیچ نفسی هدر نمی رود
وقتی منتظر خدا باشی
هیچ لحظه ای تلف نمیشود
وقتی به خدا اعتماد کنی
هرگز رنگ شکست را نخواهی دید
و..با خدا هیچ چیز را از دست
نخواهی داد????