✨دهید مژده‌ڪه‌جان‌جهان‌رسیدازراه
✨ڪریمِ دست‌ودل بازمان‌رسیدازراه
✨دوباره موسم‌شادی‌شیعیان آمد
✨پدر بزرگ رسیدازراه

????ولادت باسعادت امام علی‌النقی (ع) مبارڪ باد????