✨شب ها
✨درخانہ خدا را بکوب
✨تنهاجایے است کہ
✨ساعت کارے ندارد
✨و ورود براے عموم آزاد است

???? شبتون گرم از نگاه خدا ❤️