بعضی آدم‌ها ناخواسته همیشه متهم‌اند، بخاطر
سکوت کردن‌شان، «بخاطر این‌که» کار به
کسی ندارند! روی پای "خودشان" ایستاده‌اند و
از کسی کمک نمی‌خواهند. بخاطرِ بی ‌آزار بودن
و از همه بدتر که زود فراموش می‌شوند