اِی کاش به جایِ هَمه،
می شُد،که دَر این شَهر....
این حالِ بهَم ریخته‌اَم را،
تو بِبینی!


●●●●●●●●●●●●●●●