یه جایی هست که باید بایستی !


یه جا یی هم هست که باید بری !!!


اما خدا نکنه جای این دوتا با هم عوض بشه چون دیگه تا آخر عمر بدهکار

خودت میشی
. . .