یک روز فردی به زندگیتان قدم خواهد گذاشت !

و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با کسی کنار نیومدید . . .