همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
"ای کاش"
تکیه کلام پیریت نشود