گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.
اصرار به برگشتنش نکنید