هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است
خودتان را خوار و ذلیل نکنید