آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما میشوند
سرزنش نکنید
خودتان را سرزنش کنید
که بیش از حد از آن ها انتظار دارید