وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار میکند
با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید
تا انتخاب هایش را محدود کند
به همین سادگی