زندگی در حقیقت
مثل قهوه است
سیاه
تلخ
وداغ!
امامیشه توش
شیر ریخت تاروشن بشه
توش شکر
ریخت تاشیرین بشه
ومیشه کمی
صبرکردتاخنک‌ بشه..
قهوه زندگیتون،سفید،شیرین،خنک....