صدای قدمهایش می آید
از دورترین نقطه قلبم
ازهمانجا که طپشهای نامنظمش
نوید عشق می دهد
نوید لمس دستانی که مرحمند
بر زخمهای گذشته ام