دردنوشته و دل نوشته ها ، نام مستعار تمام زخمهای من است !