@آیناززززز

قشنگترین موسیقی دنیا
یعنی صدای تپش قلب کسی که همه زندگیته