هرگز؛ هيچ دو انساني با روحيات و علاقه مندي هاي مطلقا مشترک، يافت نشده است پس اگر در يک رابطه ي دو نفره، هيچ مشکل و برخوردي به وجود نيايد، به اين معني ست که يکي از اين دو نفر تمام حرف هاي دلش را نمي زند... !