بحثي را که
نه خود قـانع مي‌شوي
و نه مي‌تـواني
شخص مقابل را قانع کني
با يک لبخند تمام کن ...!