تمامي ترس‌هاي ما، از عدم آگاهي نشات مي‌گيرد !
مثلا از "تاريکي" مي‌ترسيم، چون نمي‌دانيم چه چيزي در آن محيط تاريک انتظارمان را مي‌کشد .
اين هراس درباره‌ي کسي که دوستش داريم هم صدق مي‌کند ما از دست دادنش مي‌ترسيم، چون نمي‌دانيم چه حسي به ما دارد ...


متاسفيم از.../دينو بوتزاتي