در عجب بودم چه طور آدم ها بعد از اين همه رنج و درد و ماجرا و اضطرابي که به زندگي ات تحميل مي کنند،به همين راحتي راه شان رامي کشند و از زندگي ات مي روند بيرون.