با دلتنگي‌ات، مرا بيتاب نکن؛ و با بيتابي‌ات مرا دلتنگ! تو تکيه‌گاه مني تکيه گاه اگر محکم نباشد، تکيه بي‌معني است. با قلبت احساس کن؛ اما با قلبت فکر نکن. بگذار کمي ديگر هم تحمل کنيم؛ همانطور که صدها سال تحمل کرده‌ايم. غذاي نيم‌پخته از خام بدتر است؛ زيرا خام، فريب نمي‌دهد! اما نيم پخته مي‌فريبد پس کمکم کن تا پخته بازگردم...
کتاب آتش بدون دود...