ما مي خواهيم با دستهاي خالي، عشق را تجربه کنيم. ممکن نيست؟
-چرا نيست؟ حداقل با دست هاي خالي بازي کردن اين خاصيت را دارد که چيزي نمي بازيد.
-چطور نمي بازيم؟ ما خود عشق را مي بازيم، و قمار بزرگتري هم وجود ندارد.