مانده ام چگونه تو را فراموش کنم
اگر تو را فراموش کنم
بايد سال‌هايي را نيز
که با تو بوده ام فراموش کنم
دريا را فراموش کنم
و کافه هاي غروب را
باران را
اسب ها و جاده ها را
بايد دنيا را
زندگي را
و خودم را نيز فراموش کنم
"تو" با همه چيز من آميخته اي ...