هيچ وقت در زندگي آدمي نبودم که قطعات شکسته ظرفي را با حوصله زياد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فريب بدهم که اين ظرف شکسته همان است که اول داشته ام .
آنچه که شکست، شکسته و من ترجيح مي دهم که در خاطره خود هميشه آن را به همان صورتي که روز اول بود حفظ کنم تااينکه آن تکه ها را به هم بچسبانم و تا وقتي زنده ام آن ظرف شکسته را مقابل چشمم ببينم....!