با دشمن خويشيم شب و روز به جنگ
او با دم تيغ آمده، ما با دل تنگ
ما رود مداميم، بگوييد به تيغ
ما شيشه ي عطريم، بگوييد به سنگ !

ميلاد_عرفانپور