رنج نبايد تو را غمگين کند، اين همان جايي است که اغلب اشتباه مي‌کنيم‌، رنج قرار است تو را هوشيار‌تر کند، چون انسان‌ها زماني هوشيارتر مي‌شوند که زخمي شوند.
رنج نبايد دل مردگي تو را بيشتر کند. رنجت را فقط تحمل نکن، رنجت را درک هم بکن ... اين همان فرصتي است براى بيداري. وقتي آگاه شوي بي‌تفاوتي‌ها و نگراني‌هايت تمام مي‌شود…
اگر به جاى محبتي که به کسي کردي از او بي‌مهري ديدي، مأيوس نشو! چون برگشت آن محبت را ؛ از شخص ديگري، در زمان ديگري، در رابطه با موضوع ديگري، خواهي گرفت.

آدم خوبه زندگي خودت باش