عید رمضان آمدُ

ماه رمضان رفت

صد شکر ک این آمد

صد حیف ک آن رفت↯

عید سعید فطر مبارک????