چه بی‌ اندازه "میخــوامت"
چقدر زود عاشقــم کردی
"تو" از تُو خلوت شب هام
یه دنیا بغضُ کـَـم کردی
چه بی‌ اندازه درگیرِ
نگاهِ آسمونیتم
چه تو خوابُ چه بیداری
به دنبال "نشونیتـــم"
یه دنیا از "تو" ممنونم
برای این همه شــادی
چه سرشارم از عطر "تو"
"تو" به من زندگـــی‌ دادی
چه بی‌ انـــدازه خوشحالم
جهان مال منه امــشب
کسی‌ خوشبختی‌ "ما" رو
به هم نمی‌زنه امشب
چه بی‌ اندازه آرومـــم
چشات از "عشـــق" لبریزه
ببین امشب برای مــا
چقدر خـــاطره انگیزه
واسه این "عشق رویایی"
یه دنیا از "تو" ممنونم
"تو" هم حس منو داری
تُو چشمات اینُ میخونم