حالم بده..
اينقد بد ديدم ديدم..دارم ميشم ادم زده..
حتي به چشاي خودمم اعتماد ندارم..
اين زمونه..نذاشته اعتقاد برا من..
واقعي ام..
به همين قانعم و تو فكرفرداي واقعيتر..
خب من همينم كه هستم...يه چي تومايه هاي زمينم كه خستم....