اگه گذرت این طرف ها افتاد
گذرت به کلبه ما افتاد
باز منو صدا بزنیه سری به ما بزن
باز منو صدا بزن یه سری به ما بزن
نگو از تب تاب افتاد قلبش
میون عاشقا نیست دیگه حرفش
نگو طاقت آهو بی دومه
نفسش بریده کارش تمومه
هنوز این خسته ازخودش رو پاهاشه
هنوز مهمون نوازیش سر جاشه
هنوز درد یه عاشق تو صداشه
هنوز برق محبت
تو چشاشه
تو نگاشه
درسته مهر باطل روی حق خورد
درسته
درسته روزگار یه هو ورق خورد
درسته
درسته چشمامون گریه رو سر داد
یه دستی آرزوهامون رو پر داد
درسته درسته