وقتی که به اغوش تو میرسم

رنگ حیوانی شهوت

رنگ مقدس بودن را به خود می گیرد