بارون هواتو داره ... رنگ چشاتو داره..... قدم زدن تو بارون باتو چه حالی داره .........