آن چیست که شبها در قبرستان ، روزها در کاخها ، مرد ها از آن نفرت دارند و خانم ها دوستش دارند ، پادشاهان از آن میترسند و کودکان با آن بازی میکنند موهای بلندی دارد و غذای آن خرما ونمک است ، نام آن در قرآن ذکر شده است وبا حرف (م)شروع می شود به نظرتون جوابش چیه؟
بچه ها جواب بدید ما درگیریم!