لبخند بزن که جان دهم آقا جان/ خود را به جهان نشان دهم آقا جان/ فتوا بدهی زمان به آتش بکشم/ خود گو چه دهم! همان دهم آقا جان