سلام یکی ب من بگه چ جوری با این برنامه کار کنم تازه نصبیدم????????