من برای رسیدن به آرزو هایم تلاش ها میکنم و این تلاش ها به سرانجام خواهد رسید...البته امیدوارم