مرا به کعبه چه حاجت...؟؟؟ طواف میکنم،مادری را که ... برای لمس دستانش هم باید وضو گرفت...