logo پارس کلاب
loading
【ҒᾄḰἔ ṨмἷĿἔ ツ】
سکوت . . . و دیگر هیـچ نمی گویــم . . .! کـه ایـن بـزرگتـریــن اعتراض دل من است به تـو . . سکــوت را دوست دارم به خاطـر اُبـُهـَّـت بی پایانش . .
پروفایل 【ҒᾄḰἔ ṨмἷĿἔ ツ】 خصوصی می باشد.
فقط دنبال شده‌گان می توانند پروفایل را مشاهده کنند.