بی رگ شده ام انگار
جوری که دیگر
برایم مهم نیست که یک دوست بهم بگوید
کلیشه ای شده ای این روزها!